Zapraszamy do kontaktu: +48 516333536

Odwiedź nasze profile

Polityka prywatności

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO

 

1 | ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza klauzula wyjaśnia przyjęte zasady postępowania z Państwa danymi osobowymi w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://ebwubezpieczenia.pl oraz prowadzonej działalności gospodarczej.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Arrant Sp. z o.o. 02-797 Warszawa ul. Franciszka Klimczaka 1, NIP: 5213666582, REGON: 147108717, KRS: 0000498935, dla którego Biuro Ubezpieczeniowe EBW Elżbieta Wcisło z siedzibą w Karpiówka 106, 23-206 Stróża, NIP: 715-109-42-73 REGON: 382943464 na mocy upoważnienia wykonuje czynności agencyjne. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres: iod@arrant.pl, a w przypadku braku możliwości korzystania z tej formy zgłoszenia, telefonicznie na numer: 22 375 13 75 lub przez Biuro Ubezpieczeniowe EBW drogą telefoniczną na numer 516 333 536 lub e-mailowo na adres: biuro@ebwubezpieczenia.pl

2 | POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy:

 • jeżeli Pani/Pan nam je przekaże poprzez kalkulator umieszczony na stronie internetowej ebwubezpieczenia.pl, podczas rozmowy telefonicznej lub podczas bezpośredniego spotkania z właścicielem Biura Ubezpieczeniowego EBW, aby przygotować dla Pani/Pana kalkulacje i porównanie ofert różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 • jeśli wybrał/a Pani/Pana ofertę jednego z Towarzystw Ubezpieczeniowych i zawarł/a z nim za moim pośrednictwem umowę ubezpieczenia,
 • jeśli właściciel Biura Ubezpieczeniowego EBW otrzymał je od współpracującego z nim Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które jest administratorem Państwa danych i zleciło nam kontakt z Panią/Panem w celu wznowienia umowy ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy.

Dane Pani/Pana Biuro Ubezpieczeniowe EBW przetwarza za zgodą i na zlecenie Towarzystw Ubezpieczeniowych, które są również ich administratorem.

3 | CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które będzie wykonywane przez administratora jako:

 • przetwarzanie w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie danych na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio lub za pośrednictwem współpracujących agentów ubezpieczeniowych lub osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne, produktów i usług naszych lub podmiotów z nami współpracujących (naszych partnerów, w tym towarzystw ubezpieczeń), w tym dobierania ofert pod kątem Pana/Pani potrzeb, czyli profilowania.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana sytuacji ekonomicznej oraz preferencji i zapotrzebowania w związku z produktami ubezpieczeniowymi.

4 | PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane lub ujawnione podmiotom, z którymi współpracujemy, w szczególności agentom ubezpieczeniowym, osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne, a także towarzystwom ubezpieczeniowym, w związku z oferowaniem ich usług i produktów ubezpieczeniowych.
Opisane powyżej przekazywanie i ujawnianie danych osobowych podmiotom, z którym współpracujemy będzie miało miejsce, tylko jeżeli i wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie to potrzebne do celów wskazanych w pkt. 2.

5 | PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przez nas zgromadzone i przetwarzane, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania od administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do żądania usunięcia danych z naszych zbiorów;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy zgłosić swoje żądanie drogą pisemną na adres administratora lub w formie wiadomości e-mail na wskazany powyżej adres administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6 | OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opisanego powyżej przetwarzania danych osobowych dokonywanego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa sprawi, że zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu. Sprzeciw wnosi się drogą pisemną na adres administratora lub w formie wiadomości e-mail na wskazany powyżej adres administratora danych.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów naszych i naszych partnerów będziemy przechowywać i przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że cel wskazany w pkt 2. się zdezaktualizował.

7 | DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przedstawienia oferty ubezpieczeniowej zgodnej z Pani/Pana potrzebami i zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez Panią/Pana Towarzystwem Ubezpieczeń.

image prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Biuro Ubezpieczeniowe EBW” mająca na celu założenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług ubezpieczeniowych
w miejscu zarejestrowania działalności gospodarczej lub z dojazdem do klienta, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1. Liczba utworzonych miejsc pracy: 1 przez samozatrudnienie.

Konto bankowe...

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
Nr konta: 53 8717 0009 2001 0000 5060 0001

Masz inne pytania? Skorzystaj z formularza...

Informacje kontaktowe...

Biuro Ubezpieczeniowe EBW Elżbieta Wcisło
Karpiówka 106, 23-206 Stróża (gm. Kraśnik)

Tel. +48 516 333 536
e-mail: biuro[at]ebwubezpieczenia.pl

NIP 7151094273
REGON 382943464